Konkurs ! Wygraj książkę i bon podarunkowy !

Brak Ci pomysłów na szybkie i proste dania ?

Weź udział w konkursie na fb i zgarnij świetne nagrody ! Do wygrania książka z przepisami oraz bon podarunkowy na pierwszą wizytę o wartości 100 zł !

Konkurs odbywa się na fb Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek.

Więcej szczegółów poniżej ! Zapraszam !

Regulamin konkursu ” 5 składnikowe dania ”

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek jest Ewelina Ozimek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek gabinet dietetyczny przy Al. Wojciecha Korafnatego 2, 40-004 Katowice (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jestKliniczny Ewelina Ozimek jest Ewelina Ozimek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek gabinet dietetyczny przy Al. Wojciecha Korafnatego 2, 40-004 Katowice. (dalej „Fundator”).
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com . https://www.instagram.com.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że: a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, dzieci).
III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są książka “Dania pięcioskładnikowe ” oraz bon podarunkowy na pierwszą wizytę o wartości 100 zł “
IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek oraz na profilu instagram dietetykewelinozimek.
2. Konkurs trwać będzie od 07:30 29 stycznia 2019 roku do 12 lutego do godziny 23:59.
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest polubienie profilu Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek na portalu facebook, udostępnieniu postu i zaproszeniu kolejnej osoby do udziału w konkursie.
2. Uczestnik może zwiększyć swoje szanse na wygraną jeśli weź udział w konkursie również na instagramie. Aby wziąć udział w konkursie na instagramie uczestnik będzie musiał udostępnić zdjęcie konkursowe, oznaczyć oragnizatora @dietetykewelinaozimek i podpisać zdjęcie haszatgiem #dietetykewelinaozimek.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 lutego.
1. Nagrody będzie można odebrać osobiście po uzgodnieniu terminu z organizatorem. 
2. Uczestnik musi wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek.
3. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość komentarzy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania odpowiedzi w serwisie Facebook pod adresem fb. 
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu firmowym Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek.
6. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu.
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest skontaktowanie się w ciągu 72 godzin przez fanpage lub zatelefonowanie do firmy Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek pod numer telefonu 881 445 715.
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie skontaktował się z Organizatorem w wyznaczonym czasie.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: dietetykewelinaozimek@gmail.com /lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod tym adresem.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2019 r. do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.dietetykewelinaozimek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *